Oferta

Projekty architektoniczno - budowlane wszystkich kategorii budynków

Pomoc w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji państwowej

Kompleksowy nadzór budowlany, kierowanie robotami budowlanymi

Obsługa prawna przy współpracy z prawnikiem

Obsługa geodezyjna przy współpracy z geodetami

Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków zgodnie z ustawą Prawo budowlane

Uzgodnienia branżowe z rzeczoznawcami

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

Ekspertyzy techniczne